Privacy beleid

PRIVACY STATEMENT

SPOT B.V.

SPOT B.V. is gevestigd en houdt kantoor in Breda, op Veilingkade 15 en is ingeschreven onder KvK-nummer 82144508.

G-SPOT Festival B.V. respecteert de privacy van haar klanten en van alle (overige) bezoekers van haar website gspotfestival.nl (hierna: de website) en/of haar evenementen (hierna gezamenlijk: de bezoekers). Persoonsgegevens vraagt SPOT B.V alleen indien en zover dat nodig is. SPOT B.V verstrekt persoonsgegevens enkel aan onze gegevensverwerkers en derden (waaronder artiesten) die voor jou ingekochte goederen en/of diensten leveren. SPOT B.V gebruikt persoonsgegevens niet zonder instemming om bezoekers iets toe te sturen.

SPOT B.V draagt er zorg voor dat de persoonlijke gegevens vertrouwelijk worden behandeld. Persoonlijke gegevens worden verwerkt in overeenstemming met de wettelijke bepalingen zoals de Wet Bescherming Persoonsgegevens en de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG).

Toepasselijkheid

In dit privacy statement wordt informatie verstrekt over de verwerking van persoonsgegevens door SPOT B.V en dit privacy statement heeft alleen betrekking op het gebruik van persoonsgegevens van bezoekers van de website en/of de evenementen.

Dit privacy statement is niet van toepassing op de websites van derden waarnaar SPOT B.V op gspotfestival.nl en in haar mailings een hyperlink aanbiedt. Bezoek voor het privacybeleid van deze derden de betreffende websites.

Welke persoonsgegevens gebruikt SPOT B.V?

Bij de aanschaf van tickets voor het evenement of andere bestellingen via de website kan de bezoeker (al dan niet door de verschillende verkooporganisaties) om persoonsgegevens en in het bijzonder om naam, adres, e-mailadres en telefoonnummer worden gevraagd, welke gegevens SPOT B.V (al dan niet van de door SPOT B.V voor het specifieke evenement ingehuurde verkooporganisatie) verkrijgt.

Ook kunnen door SPOT B.V surfgegevens (waaronder IP-adres, datum en tijd van bezoek aan de website) worden verkregen van bezoekers van de website.

Hetgeen bezoekers aan gegevens opgeven bij betaling, is voor SPOT B.V onzichtbaar. Dat schermt de betalingsinstantie af.

Waar worden persoonsgegevens van bezoekers voor gebruikt?

SPOT B.V gebruikt de gegevens in eerste instantie om de overeenkomsten met bezoekers zo goed mogelijk uit te kunnen voeren en voor de interne administratie.

Meer specifiek kan SPOT B.V persoonsgegevens verzamelen en gebruiken:

  • ten behoeve van het versturen van de bij SPOT B.V gekochte tickets en/of producten aan de juiste persoon;
  • om bezoekers, bijvoorbeeld via een nieuwsbrief van SPOT B.V, danwel betreffende artiest, te (laten) informeren over wijzigingen met betrekking tot tickets en/of over door SPOT B.V georganiseerde concerten en (andere) evenementen;
  • om contact op te nemen voor toekomstige events, producten of diensten.
  • ten behoeve van het aangaan, onderhouden en verbeteren van de (contractuele) relatie met haar (potentiële) klanten, en/of voor het verbeteren van de diensten en producten;
  • om contact op te nemen met de deelnemers over wedstrijden/prijsvragen, voor en na een evenement, om de deelnemers te identificeren, om de leeftijd van de deelnemers te controleren, om contact op te nemen met de winnaars en om toe te zien op de levering van de prijzen.
  • om op maat gemaakt reclame te leveren op website/apps/sociale netwerken;
  • voor het toepassen en uitvoeren van wettelijke verplichtingen;
  • voor het verzekeren van de veiligheid tijdens evenementen.

De gegevens worden niet voor andere doeleinden gebruikt dan hetgeen hierboven omschreven en bij voorbeeld ook niet voor geautomatiseerde besluitvorming (zoals profilering). Indien gevraagde gegevens niet worden verstrekt, zal SPOT B.V met bezoekers niet contracteren, respectievelijk nieuwsbrieven toesturen.

SPOT B.V verstuurt nieuwsbrieven per e-mail. Onderaan elke nieuwsbrief die bezoelers van SPOT B.V ontvangen, hebben bezoekers de mogelijkheid om zich daarvoor af te melden. In geval van afmelding zal desbetreffende bezoeker geen nieuwsbrieven met informatie meer ontvangen.

Eventuele backups van de opgeslagen gegevens die gemaakt worden door SPOT B.V ten behoeve van het optimaal functioneren van de systemen, worden uitsluitend gebruikt voor het herstellen van de systemen bij een storing.

Surfgegevens en klikgedrag

Surfgegevens die SPOT B.V verzamelt kunnen worden opgeslagen en gebruikt om het bezoek aan en gebruik van de website statistisch te analyseren en te optimaliseren. Surfgegevens worden (voor zover mogelijk) geanonimiseerd. Alleen geanonimiseerde gegevens kunnen worden doorgegeven aan derden, zoals Google Analytics.

Cookies en Google Analytics

SPOT B.V behoudt zich het recht voor om, net als de meeste websites, informatie te vergaren door gebruik te maken van zogenaamde “cookies” om het navigeren in de website te vergemakkelijken. Cookies zijn kleine stukjes informatie (bestandjes) die een website op een computer achterlaat. De website instrueert de webbrowser waarmee de website bekeken wordt (bijvoorbeeld Safari of Chrome) om deze cookies op de computer op te slaan. Via de instellingen van de webbrowser kunnen cookies worden uitgezet.

SPOT B.V maakt gebruik van Google Analytics om inzicht te krijgen in het gebruik van de website. Uitsluitend om gebruik te maken van deze dienst van Google, wordt deze informatie, inclusief IP adres, aan Google verstrekt. Via de website worden ook cookies geplaatst van Google in het kader van de dienst Google Analytics. SPOT B.V heeft geen invloed op wat Google met de op deze manier verkregen informatie doet.

Sociale netwerken

Op de website staan knoppen die zijn gekoppeld aan sociale netwerken zoals Facebook, Twitter en Instagram. Via de knoppen kunnen de betreffende sociale netwerken cookies plaatsen. De betreffende sociale netwerken zijn verantwoordelijk voor
het gebruik en de verstrekking van gegevens die op deze manier worden gebruikt. Hiervoor zijn privacyverklaringen van de betreffende sociale netwerken van toepassing.

Bewaartermijn

SPOT B.V bewaart de persoonsgegevens niet langer dan noodzakelijk voor de uitvoering van de overeenkomsten en in ieder geval niet langer dan tien (10) jaar nadat de betreffende bezoeker voor het laatst toegangsbewijzen voor een evenement van SPOT B.V heeft aangeschaft, behoudens voor zover een langere bewaartermijn noodzakelijk is ter voldoening aan een wettelijke bewaarplicht. Genoemde bewaartermijn van tien (10) jaar is gerechtvaardigd omdat SPOT B.V elke vijf (5) jaar een analyse van het klantenbestand maakt.

Inzage en correctie en intrekking toestemming

Bezoekers kunnen SPOT B.V via het e-mailadres [email protected] schriftelijk verzoeken om inzage in, correctie en/ of verwijdering van diens persoonsgegevens of een gegeven toestemming in te trekken. Op schriftelijk verzoek zullen eventuele correcties worden verwerkt. De bezoeker dient er voor te zorgen dat SPOT B.V over de juiste persoonsgegevens beschikt.

Klachtrecht

Bezoekers hebben het recht om over het gebruik van hun persoonsgegevens door SPOT B.V een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens.

Geen doorgifte gegevens buiten de Europese Unie

SPOT B.V zal persoonsgegevens van bezoekers niet doorgeven buiten de Europese Unie.

Wijzigingen

SPOT B.V behoudt zich het recht voor om wijzigingen aan te brengen in dit privacy statement. De bezoekers worden geadviseerd om met regelmaat het privacybeleid te bestuderen ten aanzien van wijzigingen. Als die wijzigingen wezenlijk zijn, zal SPOT B.V de bezoekers hiervan duidelijk op de hoogte brengen.

Indien bezoekers na het lezen van dit privacy statement toch nog vragen en/of opmerkingen hebben, laat het SPOT B.V dan weten via [email protected].